Help/FAQ

 

Koji su osnovni podaci potrebni za registraciju?

Osnovni podaci potrebni za registraciju su spol, e-mail i nadimak

 

What basic data is required for registration?

Basic data for registration are gender, e-mail and nickname

 

Koje dozvole su potrebne pri downloadu i registraciji i zašto?

Pri downloadu i registraciji, potrebno je dozvoliti aplikaciji korištenje lokacije, fotoaparata i dokumenata, jer aplikacija u superotnom ne može korisniku dati informacije na interaktivnoj karti, te korisnik neće biti u mogućnosti koristiti voju fotografiju pri ispunjavanju profila i pri razmjeni selfija sa drugim korisnicima.

What permissions are required when downloading and registering and why?

When downloading and registering, it is necessary to allow to use location, camera, and documents because the application otherwise does not provide the user with information on the interactive map, and the user will not be able to use the photo when filling out the profile and sharing the selfie with other users.

 

Na koji se sve način mogu ulogirati u app?

Korisnik se može u app logirati preko e-mail-a, Facebooka ili Google računa

 

What are the ways to sign in to the Drink&Pick application?

The user can login to the app via e-mail, Facebook or Google account

 

Kako se koristi mapa?

Pomicanjem prsta na mapi, korisnik može pretraživati mapu worldwide

 

How do I use the map?
By moving fingers on the map, users can browse the map worldwide

 

Što predstavljaju prikazane ikone lokacija na mapi?

Lokacije obilježene ikonom predstavljaju ugostiteljske objekte, podijeljene u 15 kategorija, svaka kategorija prikazana je sa različitom slikom unutar ikone. Ako je ikona sive boje, lokal je izvan radnog vremena

 

What do icons on the map mean?
Location icons represent coffee shops, clubs, night clubs, pubs etc. (drinking places), divided into 15 categories, each category are displayed with a different image in the icon. If the icon is gray, drinking place isn't currently working

 

Kako mogu filtrirati kategorije ugostiteljskih objekata/lokala?

U desnom meniju pri vrhu ekrana korisnik može filtrirati ugostiteljske objekte prema vrsti lokala, vrsti glazbe, ili može tražiti prikazivanje na mapi samo njemu omiljenih lokala

 

How can I filter the categories of drinking places?

In the right menu at the top of the screen, the user can filter drinking places by type, music type, or can search only his favorite places

 

Kako mogu određeni lokal favorizirati, staviti u omiljene?

Klikom na ikonu određenog lokala otvara se info o lokaciji, gdje korisnik može favorizirati lokal klikom na crveno srce

 

How do I make a drinking place my favorite?

Clicking the icon of a certain drinking place opens a place info, where the user can favor the place by clicking on the red heart

 

Mogu li podijeliti sa svojim kontaktima neki lokal?

Korisnik može putem oznake za dijeljenje proslijediti lokal svojim kontaktima putem različitih aplikacija i društvenih mreža

 

Can I share a drinking place with my contacts?

The user can forward the place via share tags to his contacts through various apps and social networks

 

Kako mogu po imenu potražiti određeni ugostiteljski objekt/lokal?

Pri vrhu ekrana nalazi se tražilica u kojoj korisnik može pretraživati lokale po imenu

 

How can I search a specific drinking place by name?
At the top of the screen there is a search engine where user can search drinking place by name

 

Kako mogu vidjeti listu evenata?

U lijevom gornjem meniju korisnik odabire opciju Events, klikom na svaki pojedini event korisnik dobiva informacije o vrsti eventa, vremenu trajanja te cijeni ulaznice

 

How can I see the Event list?

In the upper left menu, the user selects the Events option, clicking on each event the user receives information about the event type, duration, and ticket price

 

Mogu li podijeliti sa svojim kontaktima neki event?

Korisnik može putem oznake za dijeljenje proslijediti event svojim kontaktima putem različitih aplikacija i društvenih mreža

 

Can I share an event with my contacts?

The user can forward the event via share tags to his contacts through various apps and social networks

 

Mogu li filtrirati evente?

Korisnik u desnom gornjem meniju ima mogućnost filtriranja evenata prema gradu, vrsti glazbe te datumu

 

Can I filter events?

In the upper right menu the user has the option of filtering the events by city, type of music and the date

 

Mogu li primati info poruke o određenim eventima?

Korisnik može u My profile odabrati opciju primanja info poruka o eventima na e-mail ili putem push-up poruka

 

Can I receive info messages about certain events?
The user can in the My Profile choose option to receive events info via e-mail or push-up message

 

Što predstavlja opcija Drinking buddies (DB)?

Opcija Drinking buddies predstavlja listu korisnikovih prijatelja s kojima se povezao unutar aplikacije

 

What is the Drinking Buddies (DB) option?
The Drinking buddies option is a list of user friends he/she connected through the app

 

Kako netko od mojih prijatelja može postati moj Drinking buddie?

Korisnik u Drinking buddies opciji u tražilicu upisuje Nick svog prijatelja

(podrazumijeva se da prijatelj ima registriran account unutar D&P aplikacije)

Kada korisnik pronađe svog prijatelja, putem klika na zvjezdicu šalje mu upit za prijateljstvom. Nakon što drugi korisnik prihvati zahtjev, korisnici postaju Drinking buddies

 

How can one of my friends become my Drinking Buddie?

The user in the Drinking Buddies category searches friends nickname in the search engine (implies that a friend has a registered account within the D&P application)

When a user finds a friend, he/she clicks on the Star and sends a friend request. Once the other user accepts the friend request, users become Drinking buddies

 

Mogu li komunicirati sa svojim DB?

Korisnik može u svakom trenutku klikom na profil odabranog prijatelja započeti sa prijateljem razgovor

 

Can I chat with my DB?
The user can, at any time, click on the profile of a friend to start chatting with him

 

Kako znam da netko od mojih prijatelja želi chatati sa mnom?

           Korisnik dobiva poruku sa upitom za chat od svog DB

 

How do I know that one of my friends wants to chat with me?

The user receives a chat request message from his DB

 

Pending request/Incoming request

Pending request je lista poslanih, a neodgovorenih zahtjeva za prijateljstvom

Incoming request je lista primljenih, a neodgovorenih zahtjeva za prijateljstvom

 

Pending request/Incoming request

Pending request is a list of sent and unanswered friend requests

The incoming request is a list of received unanswered friend requests

 

Kako mogu vidjeti na mapi gdje se nalaze moji DB?

Ukoliko je neki od korisnikovih DB ulogiran u bilo koji lokal u appu, tada korisnik vidi taj lokal u zelenoj boji i kada klikne na njega, u desnom kutu prikazana je brojka, klikom na brojku otvara se lista svih korisnikovih DB u tom lokalu

 

How can I see on a map where my DB are located?
If some of the user DB are logged into any location in the app, then the user sees that location in green, and when clicked on it, in the right corner the number is displayed, clicking on the number opens a list of all DB in that drinking place

 

Kako da se ulogiram u ugostiteljski objekt/lokal?

Korisnik kada dođe na lokaciju ugostiteljskog objekta, na mapi će vidjeti ikonu tog objekta, klikom na nju otvara se info o objektu, u lijevom kutu dolje korisnik treba kliknuti na opciju Click to login, te potom dobiva poruku You are successfully logged in place

 

How do I login to drinking place?
When a user comes to the drinking place location, clicking on a location on the map opens place info, then the user needs to click Click to login option and then receives the message You are successfully logged in place

 

Da li moram biti ulogiran u neki lokal da bi mogao chatati sa DB?

Ne, DB mogu komunicirati u svakom trenutku, bez obzira jesu li ili nisu ulogirani u neki lokal

 

Do I have to be logged into a drinking place to chat with DB?

No, DB can communicate at any time, whether or not they are logged in a drinking place

 

Kako da popunim svoj profil?

U lijevom meniju korisnik odabire opciju My profile-->Fill info

 

How do I fill My profile?

In the left menu, the user selects My profile -> Fill info

 

Što u My profile znači opcija Avatar/Or take a selfie?

Korisnik može koristiti za profilnu sliku jedan od ponuđenih avatara ili se može uslikati

 

What does an Avatar/Or take a selfie mean?
The user can use one of the offered avatars for his Profile picture or can take a selfie

 

Zašto ne mogu uploadati neku od slika iz galerije telefona?

Želimo omogućiti svim korisnicima da vide što realniju fotografiju ostalih korisnika.

(na ovaj način želimo izbjeći, koliko god je to moguće, da korisnici koriste tuđe fotografije, mutne fotografije, fotografije starijeg datuma ili photoshopirane fotografije)

 

Why can't I upload pictures from my phone gallery?

We want all users to see the real-time photos of other users

(we want to avoid, as far as possible, users using other people's photos, blurry photos, old photos, or photoshopped photos)

 

Mogu li naknadno mijenjati odgovore unutar My profile?

Korisnik može i nakon završene registracije u svakom trenutku mijenjati odgovore unutar My profile

 

Can I change answers in My Profile?

After completing the registration, the user can change the answers within My profile at any time

 

Što znači Match profile?

Ukoliko korisnik želi prebaciti MODE u opciju PICK, tj. pronaći nekoga za dejtanje, tada treba popuniti u lijevom glavnom meniju opciju Match profile-->>Fill info, kako bi aplikacija mogla algoritmom ponuditi korisniku najkompatibilnije osobe na temelju zahtjeva u Match profilu

Obavezni odgovori su: spol, godine, visina, težina, boja kose, dužina kose, boja očiju i seksualna orijentacija

 

What is a Match Profile?

If a user wishes to switch MODE to PICK, to find someone for dating, then he/she needs to fill out the Match profile - >> Fill info.

Now the app will, thanks to the algorithm, recommend the most compatible people based on the request in the Match profile

The mandatory answers to fill the Match profile are: gender, age, height, weight, hair color, hair length, eye color and sexual orientation

 

Kako da promijenim mode?

U lijevom glavnom meniju korisnik odabire opciju Change mode, gdje prebacuje mode iz DRINK u PICK i obrnuto

 

How do I change the mode?
In the left menu, user can change mode, from DRINK to PICK and vice versa

 

Osobe u PICK modu

U PICK modu korisnik može vidjeti kompatibilne osobe, predložene na temelju njegovih preferencija. Ako je netko od kompatibilnih osoba ulogiran u neki lokal, tada korisnik ikonu tog lokala vidi u zelenoj boji. Kada klikne na lokal, s desne strane je naznačen broj na koji kada se klikne prikažu se sve kompatibilne osobe unutar lokala Klikom na nečiji profil, korisniku se prikazuje detaljan opis profila te ovdje ima mogućnost razmjene selfija sa tom osobom

 

People in Pick mode
In the PICK mode, user can see people that the app offers as compatible, based on user preferences. If some of the user compatible people are logged into any drinking place in the app, then the user sees that place in green, and when clicked on it, in the right corner the number is displayed, clicking on the number opens a list of all compatible people in that drinking place.

By clicking on someones profile user get a detailed description of persons profile and the ability to send a selfie request

 

Kako funkcioniraju razmjena selfija i chat u PICK modu?

Ako korisnik želi poslati nekome upit za Drink, mora biti ulogiran u neki lokal. Korisnik otvara profil osobe i odabire opciju Drink with me, otvara se fotoaparat, uslika selfie i šalje ga. Druga osoba dobiva poruku, otvara profil i odlučuje želi li poslati svoj selfie ili ne. Oba korisnika moraju na primljene selfije reći DA ukoliko žele stupiti u razgovor

 

How does in PICK mode works Selfie exchange and chat?
If user wants to send a Drink request, he/she must be logged in to one of the places in the app.
The user opens a profile, chooses Drink with me option, the camera opens, takes a selfie and send it to another user. The other user receives a message, opens the profile, and if he/she decides, he/she sends selfie. Both users must say Yes to selfies if they want to chat

 

Active pick/All picks

Active pick je lista nedovršenih razgovora

All picks je lista realiziranih razgovora i neodgovorenih Pick zahtjeva

 

Active pick/All picks

Active picks is a list of all unfinished chats

All picks is a list of all realized chats and unsuccessful Pick attempts

 

Da li je Drink&Pick besplatan?

Aplikacija je besplatna za vrijeme probnog razdoblja

 

Is Drink&Pick FREE?

The application is free during the trial period